Wie zijn we? – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Wie zijn we?

De Hervormde Gemeente b.a. “Maranatha” te Tricht, neemt binnen de Protestantse Kerk in Nederland haar plaats in als een Hervormde gemeente op Gereformeerde grondslag, en rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. Voor meer informatie over de PKN verwijzen we graag naar de website https://www.protestantsekerk.nl.
De Gereformeerde Bond is een vereniging binnen de PKN die de gereformeerde waarheid wil verbreiden en verdedigen volgens de leer van de Reformatie. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. Hierop gebaseerd zijn onze belijdenisgeschriften: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Voor meer informatie over de Gereformeerde Bond verwijzen we graag naar de website https://gereformeerdebond.nl.

Wat betekent Maranatha

Onze gemeente draagt de naam Maranatha. Het woord Maranatha is te vinden aan het einde van Paulus’ eerste brief aan de gemeente van Korinthe. Het was niet gemakkelijk om deze brief te schrijven, Paulus had grote zorgen om deze gemeente. Je hoort hem zuchten: “Kwam de Heere Jezus maar weer…!”

Zijn wederkomst zal immers een einde maken aan alles wat nog onvolkomen is. ‘Maranatha’ is een zucht van hoopvol verlangen naar de wederkomst van de Heere Jezus: het betekent: Onze Heere, kom!