Wat wij geloven – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Wat wij geloven

Als Hervormde gemeente van bijzondere aard “Maranatha” te Tricht geloven wij dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Daarin staat onze gemeente in de gereformeerde traditie. Wij geloven zoals de Bijbel zegt, dat God de Schepper is van de hemel en van de aarde, met alles wat daarop en daarin leeft en beweegt.

Wij geloven dat de mens goed is geschapen, maar door eigen wil heeft gezondigd door het gebod van God te overtreden. Zo is hij een zondaar geworden. Hij staat zoals hij is geboren met de rug naar God toe en blijft vanuit zichzelf zo ook staan. Want, in de Bijbel lezen we dat de mens van uit zichzelf nooit weer met God in het reine zal komen.

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God is. Dat Hij mens is geworden om de straf op de zonde te dragen en de schuld te verzoenen. Want de Bijbel leert ons de weg om behouden te worden. Over Jezus Christus lezen we in de Bijbel: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3 vers 16).

Wij geloven dat de Heilige Geest is uitgestort op de pinksterdag in Jeruzalem en dat Hij in de harten van mensen wil wonen en werken. Zodat mensen zich bekeren en gaan geloven, zich weer omkeren naar God toe en leren leven tot eer van God.

Wij geloven dat overal op aarde God door Zijn Geest Zijn Kerk sticht, bouwt en bewaard. Dat Hij daarbij mensen in Zijn dienst gebruikt. En dat de gemeente opgeroepen worden om door hun manier van leven God te loven in wat zij zeggen en wat zij doen. ‘En u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde’ (Handelingen 1 vers 8). Daarom zijn wij, gezien deze tekst van mening dat die zendingsopdracht ook nu nog geldt als een taak van heel de gemeente, in woord en daad.

Tenslotte geloven wij en zien wij verlangend uit naar het laatste heilsfeit dat de Heere Jezus eenmaal zal terugkomen op de wolken van de hemel. Dat al Zijn Kinderen dan eeuwig met Hem mogen wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zal geen verdriet, pijn en ellende meer zijn, maar eeuwige vreugde en blijdschap. Het beste en allermooiste komt dus nog.

De kernpunten van ons geloof staan kort beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis (of De Twaalf Artikelen van het geloof); deze oudst bekende belijdenis stamt al uit de tweede eeuw:

 1. Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde
 2. en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;
 7. van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Wij geloven in de Heilige Geest.
 9. Wij geloven een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het lichaam;
 12. en het eeuwig leven.