Kerkrentmeesters – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (afgekort: CvK) beheert de stoffelijke belangen van de gemeente. In onze gemeente bestaat dit college uit 3 ouderling-kerkrentmeesters. De kerkorde van de Protestantse Kerk beschrijft dit als volgt:

Artikel 13-1
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad, die de verzorging van deze zaken toevertrouwt aan (…) de daartoe in het bijzonder aangewezen ouderlingen die – desgewenst aangevuld met an-dere leden van de gemeente – tezamen het college van kerkrentmeesters vormen, voor zo-ver het betreft de andere vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.

Het CvK maakt jaarlijks een begroting een een jaarrekening. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn (op volgorde van belangrijkheid) de actie Kerkbalans, de collecten in de kerkdiensten en giften. Hiervan worden de uitgaven van de gemeente bekostigt. Denk hierbij aan de huur van het kerk- en verenigingsgebouw, het salaris van de predikant, vergoedingen voor gastpredikanten en organisten, de kosten van de catechese en alle overige uitgaven.

Daarnaast valt ook de ledenregistratie onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters.

Het CvK bestaat op dit moment uit de volgende leden:

J.W. de Bruin (penningmeester)
T. de Greef
M. van der Schagt (secretaris)

Het bankrekeningnummer van het CvK: NL53 RABO 0300 0527 90 ten name van Kerkvoogdij Herv. Gem. van B.A. Maranatha Tricht.