Donaties en giften – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Donaties en giften

Collectebonnen
Voor nieuwe collectebonnen kunt u terecht bij Wilma Slob, Middelweg 33, 4196 JG Tricht. Telefoonnummer: 06-52120096. De vellen collectebonnen vertegenwoordigen een waarde van € 12,00, € 30,00 en € 50,00. Als u de bonnen telefonisch of per e-mail (collectebonnen@hervormdmaranatha-tricht.nl) bestelt, kunt u per bank of contant betalen en daarna afhalen.

Onderscheid Kerkrentmeesters en Diaconie
Het geld dat nodig is om het werk in de gemeente mogelijk te maken valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters (kerkvoogdij). Dit betreft de huur van de kerk en de Belder, de invulling van predikbeurten en andere kosten. De diaconie zamelt middelen in om hulp te kunnen bieden aan armen, zieken en behoeftigen, in de gemeente, maar ook landelijk en wereldwijd.
Kerkvoogdij en diaconie hebben hun eigen, strikt gescheiden financiële administratie en dus ook eigen bankrekeningen.

Voor de contactgegevens en rekeningnummers zie de pagina’s voor kerkrentmeesters en diaconie.

Gewone en periodieke giften
Omdat onze gemeente (zowel kerkvoogdij als diaconie) onder de ANBI status van de Protestantse Kerk in Nederland valt, kunt u deze aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Deze laatste beperkingen gelden niet voor een periodieke gift. Als u voor een periode van 5 jaar een vast bedrag schenkt aan onze gemeente, en dit samen met de kerkvoogdij of diaconie vastlegt in de “overeenkomst periodieke giften” geld dit voor de belastingdienst als een periodieke gift. De “overeenkomst periodieke giften” is te downloaden op de website van de Belastingdienst. Meer informatie over gewone en periodieke giften vind u op deze volgende link.

Legaten / erfstellingen
Wanneer u geen testament hebt, gaat uw bezit na uw overlijden naar uw wettige erfgenamen. Wilt u uw nalatenschap (voor een deel) een andere bestemming geven, dan is een testament nodig. Een testament wordt altijd door een notaris opgemaakt. Als u uw kerk wilt laten meedelen, dan zijn er twee mogelijkheden: U stelt een bedrag vast, dat dan als legaat na uw overlijden wordt uitgekeerd; U geeft aan dat een bepaald deel van uw nalatenschap bestemd is voor de kerk. Een testament is geen tijdloos document. Wijzigingen in het erfrecht of in uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderingen noodzakelijk maken. Bekijkt u dus in overleg met een notaris regelmatig uw testament.