ANBI Gemeente

ANBI Gegevens Hervormde Gemeente van bijzondere aard “Maranatha” te Tricht

Algemene gegevens
Naam ANBI: Hervormde Gemeente van Bijzondere Aard “Maranatha” te Tricht
RSIN/Fiscaal nummer: 824119162
Website adres: www.hervormdmaranatha-tricht.nl
E-mail: scriba@hervormdmaranatha-tricht.nl
Adres: Joh. Wigeliusstraat 6
Postcode: 4196 AJ
Plaats: Tricht
   

De Hervormde Gemeente van Bijzondere Aard “Maranatha” te Tricht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente van Bijzondere Aard “Maranatha” te Tricht.

1. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

2. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

3. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de gemeente kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Hervormde Gemeente van b.a. “Maranatha” te Tricht

4. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

6. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

7. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

 

  Begroting Rekening Rekening
  2019 2019 2018
baten      
Opbrengsten uit bezittingen € 100 € 17 € 18
Bijdragen gemeenteleden € 48.500 € 56.213 € 49.865
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen € – € – € –
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves € – € 969 € –
Totaal baten € 48.600 € 57.200 € 49.884
       
lasten      
       
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 20.760 € 22.793 € 20.993
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 1.300 € 4.669 € 1.859
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 2.500 € 2.904 € 2.660
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 12.000 € 10.610 € 11.420
Salarissen (koster, organist e.d.) € 1.350 € 1.570 € 1.525
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 1.350 € 2.351 € 1.431
Lasten overige eigendommen en inventarissen € – € – € –
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves € – € – € –
Totaal lasten € 39.260 € 44.897 € 39.887
       
Resultaat verslagjaar € 9.340 € 12.303 € 9.997
       


Toelichting

De jaarrekening over 2019 stemt het College van Kerkrentmeesters dankbaar en verwonderd. Het saldo is ten opzichte van vorig jaar met ruim 23% verbeterd (12.303 euro positief tov 9.995 euro vorig jaar). Hiermee is de begroting (9.340 euro positief) met bijna 32% overtroffen. Dit ondanks een toename van de kosten met ruim 12% ten opzichte van vorig jaar, van 39.888 euro in 2018 naar 44.897 euro in 2019. De opbrengsten zijn dan ook harder gestegen dan de kosten (met bijna 15% ten opzichte van vorig jaar), van 49.883 euro in 2018 naar 57.200 euro in 2020.