ANBI Diaconie

ANBI Gegevens Diaconie Hervormde Gemeente van bijzondere aard “Maranatha” te Tricht

Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van bijzondere aard “Maranatha” te Tricht
RSIN/Fiscaal nummer: 824119198
Website adres: www.hervormdmaranatha-tricht.nl
E-mail: diaconie@hervormdmaranatha-tricht.nl
Adres: F.A. Wonninkstraat 32
Postcode: 4194 VT
Plaats: Meteren
   

De Hervormde Gemeente van bijzondere aard “Maranatha” te Tricht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente van bijzondere aard “Maranatha” te Tricht.

 Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan 2020-2023 van de diaconie van onze gemeente kunt u vinden via de link: Beleidsplan Diaconie 2020-2023

Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Er zijn in principe geen grote afwijkingen te verwachten ten aanzien van vorige jaren, behalve een verschuiving naar meer doorzendcollecten, waardoor het totale resultaat lager zal uitvallen (omdat deze collecteopbrensten 1 op 1 worden doorgesluisd naar het specifieke door waarvoor gecollecteerd wordt). Zie ook de toelichting bij het overzicht van baten en lasten.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar.

Baten en Lasten

  begroting rekening rekening
  2019 2019 2018
baten      
Opbrengsten uit bezittingen € – € 2 € 14
Bijdragen gemeenteleden € 15.100 € 19.402 € 19.051
       
Totaal baten € 15.100 € 19.404 € 19.065
       
lasten      
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € – € 70 € 81
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 12.750 € 16.482 € 15.948
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 670 € 620 € 646
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen € – € – € –
Salarissen (koster, organist e.d.) € – € – € –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 770 € 668 € 684
       
Totaal lasten € 14.190 € 17.861 € 17.359
       
Resultaat (baten – lasten) € 910 € 1.544 € 1.706
       

De diaconie mag terugzien op een gunstig jaar. De inkomsten uit collecten en giften zijn in 2019 meegevallen t.o.v. de begroting. Het verschil zit met name in de doorzendcollecten. Wellicht is de begroting daarin wat te voorzichtig geweest.

Ook de groei in uitgaven is grotendeels toe te schrijven aan de afdrachten voor de doorzendcollecten.
Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserves.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.